OPRÁVNĚNÍ A PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽBY ACCOUNTVIEW

AccountView je snadný a efektivní online přístup k informacím o Vašem účtu, který Vám pro Vaše pohodlí poskytuje společnost Moventum S.C.A. („Moventum“). Z webových stránek Vašeho finančního poradce Moventum si můžete prohlížet zůstatky, pozice a transakce na Vašem účtu.

Podmínkou pro aktivaci služeb AccountView je, že si přečtete a potvrdíte přijetí následujících podmínek. Potvrzením přijetí se zavazujete řídit se Podmínkami použití služby AccountView a rozumíte, potvrzujete a souhlasíte následovně:

Podmínky použití

1. Poskytování služby AccountView

Službu AccountView poskytuje společnost Moventum pro Vaše pohodlí a jako informační službu. Společnost Moventum není nikterak povinna tuto službu poskytovat. Prostřednictvím této služby neposkytuje společnost Moventum žádné investiční rady, ale pouze informace o Vašem účtu. Společnost Moventum si vyhrazuje právo změnit, rozšířit, omezit nebo uzavřít tuto službu dle svého výlučného uvážení. Společnost Moventum nečiní žádná prohlášení ohledně dostupnosti nebo výkonu nebo jakékoli jiné vlastnosti služby. Společnost Moventum si zejména vyhrazuje právo službu uzavřít nebo dočasně omezit používání služby z důvodu údržby, problémů s výkonem, zálohování, právních rizik nebo z bezpečnostních důvodů.

2. Omezená přesnost tržní hodnoty a dalších informací v rámci služby AccountView

2.1 Údaje poskytnuté Vám společností Moventum jsou pouze informativní. Tyto informace nemají nahrazovat pravidelné tištěné výpisy o aktivitě na účtu Moventum, které dostáváte.

2.2 Částka „Tržní hodnota“ představuje celkovou tržní hodnotu oceněných cenných papírů uvedených ve Vašem portfoliu. Přestože se snažíme získávat co nejspolehlivější dostupné údaje o cenách, nemůžeme přesnost těchto cen garantovat. Poskytovatelé údajů o cenách poskytují ceny cenných papírů, které považují za přesné a spolehlivé. Ceny cenných papírů jsou aktualizovány buď denně, týdne nebo měsíčně v závislosti na cenném papíru. Jelikož každý poskytovatel údajů o cenách oceňuje cenné papíry v různých okamžicích měsíce, může docházet k odchylkám. Poskytovatelé neoceňují všechny cenné papíry; z tohoto důvodu nemusí být informace o některých cenných papírech k dispozici. Ceny jsou uváděny pouze jako odhad hodnoty portfolia. Cenné papíry, které nebyly oceněny, nejsou do hodnoty portfolia zahrnuty. Jsme přesvědčeni, že tyto přibližné ceny jsou dostatečné pro většinu potřeb oceňování portfolia. Vyžadujete-li nejnovější tržní hodnotu, obraťte se prosím na svého finančního poradce.

2.3 Přestože se společnost Moventum snaží prostřednictvím služby AccountView poskytovat přesné a včasné informace, může dojít k mimovolným technickým nebo faktickým nepřesnostem, typografickým a jiným chybám. Společnost Moventum si vyhrazuje právo provést kdykoli a bez předchozího upozornění jakékoli změny a opravy. Informace poskytované prostřednictvím služby AccountView jsou poskytovány „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. Společnost Moventum nezaručuje přesnost, úplnost nebo včasnost informací, textu, grafiky, odkazů nebo jiných položek obsažených ve službě AccountView. Společnost neručí za možnost vymazání, nedodání nebo neuložení sdělení, osobních nastavení nebo jiných údajů. Společnost Moventum výslovně odmítá veškerou odpovědnost za chyby či opomenutí v souvislosti s jakýmikoli informacemi obsaženými ve službě AccountView nebo za zneužití či nesprávný výklad těchto informací.

2.4 Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků. Trh investic podléhá výkyvům, takže při prodeji může investor přijít o část své původní investice. Před dalším investováním do fondů si prosím vyžádejte kopii prospektu od svého finančního poradce. Pečlivě si jej přečtěte a ujistěte se, že je fond vhodný z hlediska Vašich konkrétních investičních cílů.

3. Zachování bezpečnosti Vašeho účtu

3.1 Přestože jsme nadšeni perspektivou této služby, sdílíme obavy mnoha uživatelů internetu ohledně bezpečnosti informací o účtu na internetu. Jsme přesvědčeni, že použitím firewallu a přidělením osobního identifikačního čísla uživatele a hesla jsme schopni minimalizovat pravděpodobnost toho, že jakákoli třetí strana získá přístup k osobním informacím o účtu. Nemůžeme ovšem garantovat, že nedojde k narušení našeho zabezpečení.

3.2 Pro Vaši ochranu a pro ochranu ostatních našich zákazníků a uživatelů webových stránek Vás žádáme, abyste nesdíleli své autorizační údaje (včetně hesel, uživatelských jmen a názvů obrazovek) a neposkytovali je jiné osobě. Výhradně zodpovídáte za veškerá prohlášení, která učiníte, nebo za jednání či opomenutí, k nimž dojde v rámci služby AccountView použitím Vašich autorizačních údajů.

3.3. Jste-li přesvědčeni, že někdo použil Vaše autorizační údaje k přístupu ke službě AccountView bez Vašeho souhlasu, kontaktujte prosím okamžitě Vašeho finančního poradce nebo společnost Moventum.

4. Omezení odpovědnosti a náhrada škody

4.1 Zavazujete se odškodnit a ochránit společnost Moventum a její přidružené společnosti, zástupce, zaměstnance a poskytovatele licence (včetně poskytovatelů třetích stran) ve vztahu k jakémukoli nároku, požadavku, škodě, nákladům nebo výdajům, včetně nákladů právního zastoupení, uplatněných jakoukoli osobou, které vznikly porušením Smluvních podmínek z Vaší strany, porušením Vašich prohlášení a záruk, státních či federálních zákonů nebo předpisů týkajících se cenných papírů nebo práv jakékoli jiné osoby, včetně zejména porušení jakéhokoli autorského práva nebo porušení jakéhokoli majetkového práva či práva na ochranu osobních údajů.

4.2 Za žádných okolností, včetně zejména nedbalosti, neodpovídá společnost Moventum ani její přidružené společnosti, zástupci, zaměstnanci a poskytovatelé licence (včetně poskytovatelů třetích stran) za jakékoli speciální nebo následné škody, které případně vzniknou v důsledku použití či nemožnosti použít službu AccountView, a to ani v případě, že byla společnost Moventum nebo oprávněný zástupce společnosti Moventum na možnost těchto škod upozorněna.

4.3 Společnost Moventum nečiní žádné prohlášení ani nedává žádnou záruku ohledně přesnosti jakýchkoli údajů či informací a společnost Moventum neodpovídá za škodu nebo újmu způsobenou jakýmkoli omylem, opomenutím, přerušením, počítačový virem, poruchou komunikační linky, krádeží nebo zničením nebo neoprávněným přístupem, pozměněním nebo použitím informací, ať již v důsledku porušení smlouvy, zcela nebo jen zčásti, protiprávního chování, nedbalosti či jinak.

4.4 Zahrnují-li nebo poskytují-li (např. pomocí hypertextových odkazů nebo rámců) informace poskytované prostřednictvím služby AccountView přístup k informacím vytvořeným nebo zvoleným třetími stranami, jsou tyto informace poskytovány pouze informativně a pro Vaše pohodlí. Společnost Moventum tyto informace třetích stran neschvaluje, nepotvrzuje ani se s nimi neztotožňuje, a tudíž za tyto informace nepřijímá žádnou odpovědnost.

4.5 Společnost Moventum nedává žádné záruky ohledně služby AccountView. Společnost Moventum a její přidružené společnosti a zástupci odmítají veškeré záruky, výslovné či implicitní, včetně zejména implicitních záruk obchodovatelnosti, přesnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu a právní bezvadnosti.

5. Ochranné známky a autorská práva

5.1 Společnost Moventum je chráněna autorskými zákony a ustanoveními mezinárodních smluv. Veškerý obsah, ochranné známky, servisní známky, obchodní názvy, loga a ikony jsou majetkem společnosti Moventum nebo jejích přidružených společností. Žádný obsah služby AccountView nelze vykládat tak, že uděluje, ať již implicitně, na základě zákonné překážky nebo jinak, jakoukoli licenci nebo právo k užití jakékoli ochranné známky zobrazené na službě AccountView bez písemného souhlasu společnosti Moventum nebo třetí strany, která případně vlastní ochranné známky zobrazené na službě AccountView. Není-li uvedeno jinak, je přísně zakázáno používat ochranné známky zobrazené na službě AccountView nebo jakýkoli jiný obsah na službě AccountView.

5.2 Obrázky, texty, návrhy, data(báze) a webové stránky zobrazené prostřednictvím služby AccountView jsou buď majetkem společnosti Moventum nebo jsou používány s jejím svolením. Jakékoli neoprávněné použití (např. kopírování, úpravy, zveřejňování) obrázků, textů, návrhů, dat (databází) a webových stránek může porušovat autorské zákony, zákony o ochranných známkách, zákony na ochranu soukromí a publicity nebo jiné předpisy a zákony.

6. Registrační informace a požadavky, ochrana soukromí

6.1 Jakmile se zaregistrujete na službě AccountView, můžeme od vás požadovat některé identifikační informace („Autorizace“). Zavazujete se poskytnout o sobě pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace. Zavazujete se rovněž, že se nebudete vydávat za jakoukoli jinou osobu nebo subjekt, falešně uvádět jakoukoli příslušnost k jiné osobě, subjektu nebo sdružení, používat falešné hlavičky jiné osoby, subjektu nebo sdružení nebo před nimi jinak skrývat svou identitu, používat falešné hlavičky společnosti Moventum nebo před ní jinak skrývat svou identitu za jakýmkoli účelem.

6.2 Společnost Moventum si je vědoma, že při používání služby AccountView předpokládáte ochranu soukromí při jednání se společností Moventum. Naše zásady ochrany soukromí a část formuláře pro otevření účtu týkající se použití osobních údajů, které jste si přečetli a podepsali, poskytují informace o tom, jak bude společnost Moventum shromažďovat, uchovávat a používat jakékoli informace, které nám prostřednictvím služby AccountView případně poskytnete.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Kromě těchto Podmínek použití se na používání služby AccountView vztahují všeobecné obchodní podmínky společnosti Moventum, které jste podpisem formuláře pro otevření účtu přijali. V případě jakýchkoli rozporů nebo nesouladů mezi těmito Podmínkami použití a všeobecnými obchodními podmínkami ve vztahu k použití služby AccountView mají přednost tyto Podmínky použití.

7.2 Společnost Moventum si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití, na jejichž základě je služba AccountView nabízena, kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Při použití těchto stránek budete těmito změnami automaticky vázáni a jste povinni si Podmínky použití v pravidelných intervalech znovu přečíst.

7.3 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití neplatným nebo nepoužitelným, nejsou tím tyto Podmínky použití jinak nikterak dotčeny. Jakékoli neplatné nebo nepoužitelné ustanovení bude se zpětnou platností nahrazeno platným ustanovením, které se co nejvíce blíží neplatnému či nepoužitelnému ustanovení.