OPRÁVNENIE A PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY ACCOUNTVIEW

AccountView umožňuje jednoduchý, efektívny a pohodlný online prístup k informáciám o Vašom účte, ktorý Vám poskytuje spoločnosť Moventum S.C.A.(„Moventum“). Z webovej stránky svojho finančného poradcu si môžete prezerať zostatky, pozície a transakcie na svojom účte.

Pre úspešné aktivovanie služieb AccountView si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky a potvrďte svoj súhlas s nimi. Svojim súhlasom vyjadrujete, že ste porozumeli nasledujúcim podmienkam používania služby AccountView, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa k ich plneniu:

Podmienky používania

1.Poskytovanie služby AccountView

Službu AccountView poskytuje spoločnosť Moventum pre Váš pohodlný prístup k informáciám. Spoločnosť Moventum nemá žiadnu právnu povinnosť poskytovať túto službu. Prostredníctvom tejto služby spoločnosť Moventum neposkytuje žiadne investičné poradenstvo ale výlučne informácie o Vašom účte. Spoločnosť Moventum si vyhradzuje právo meniť, rozširovať, obmedzovať alebo zrušiť poskytovanie tejto služby podľa svojho uváženia. Spoločnosť Moventum neručí za dostupnosť, fungovanie ani žiadnu inú vlastnosť tejto služby. Spoločnosť Moventum si predovšetkým vyhradzuje právo na zrušenie služby alebo jej dočasné obmedzenie v dôsledku údržby, problémov s fungovaním, zálohovania, právnych rizík a z bezpečnostných dôvodov.

2.Obmedzená presnosť trhovej hodnoty a ďalších informácií v rámci služby AccountView

2.1 Údaje poskytnuté spoločnosťou Moventum sú výlučne informatívne. Tieto informácie nenahrádzajú pravidelné výpisy o pohyboch na účte Moventum, ktoré dostávate v tlačenej podobe.

2.2 Suma „Trhová hodnota“ predstavuje celkovú trhovú hodnotu ocenených cenných papierov uvedených vo Vašom portfóliu. Aj napriek tomu, že sa snažíme získavať čo možno najspoľahlivejšie informácie o cenách, nemôžeme garantovať ich presnosť. Poskytovatelia údajov o cenách poskytujú také ceny cenných papierov, ktoré považujú za presné a spoľahlivé. Ceny cenných papierov aktualizujeme denne, týždenne alebo mesačne v závislosti od jednotlivých cenných papierov. Vzhľadom na to, že poskytovatelia údajov o cenách oceňujú cenné papiere v odlišnom čase v rámci mesiaca, môže dochádzať k odchýlkam. Poskytovatelia tiež neoceňujú všetky cenné papiere, preto informácie o niektorých cenných papieroch nemusia byť dostupné. Uvedené ceny predstavujú iba približnú hodnotu portfólia. Cenné papiere, ktoré neboli ocenené, nie sú zahrnuté do hodnoty portfólia. Sme presvedčení, že tieto približné ceny sú dostatočné pre väčšinu potrieb súvisiacich s ocenením portfólia. V prípade, že potrebujete najaktuálnejšiu trhovú hodnotu, kontaktujte prosím svojho finančného poradcu.

2.3 Hoci sa spoločnosť Moventum prostredníctvom AccountView usiluje poskytnúť presné a aktuálne informácie, môže dôjsť k mimovoľným technickým alebo faktickým nepresnostiam, preklepom a iným chybám. Spoločnosť Moventum si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonávať zmeny a opravy bez upozornenia. Informácie poskytované prostredníctvom služby AccountView sú podávané tak „AKO SÚ“ a „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. Spoločnosť Moventum nezaručuje presnosť, úplnosť ani aktuálnosť informácií, textov, grafiky, odkazov či iných položiek obsiahnutých v službe AccountView. Spoločnosť Moventum neručí za možnosť vymazania, nesprávneho doručenia alebo neuloženia komunikácie, osobných nastavení či iných údajov. Spoločnosť Moventum výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v súvislosti s akýmikoľvek informáciami obsiahnutými v AccountView ako aj za ich zneužitie či nesprávnu interpretáciu.

2.4 Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Investičný trh podlieha výkyvom, takže pri predaji môže investor prísť o časť svojej pôvodnej investície. Pred ďalším investovaním do fondov si, prosím, vyžiadajte kópiu prospektu od svojho finančného poradcu. Pozorne si ju prečítajte a uistite sa, že daný fond je vhodný pre vaše konkrétne investičné ciele.

3.Zachovanie bezpečnosti Vášho účtu

3.1 Napriek tomu, že sme nadšení perspektívou tejto služby, rovnako, ako mnohí ďalší používateia internetu, máme obavy týkajúce sa bezpečnosti informácií o účte na internete. Sme presvedčení, že použitím firewallu a pridelením osobného používateľského mena a hesla dokážeme minimalizovať pravdepodobnosť prístupu tretej strany k osobným informáciám týkajúcim sa účtu. Nemôžeme však zaručiť, že nedôjde k narušeniu nášho zabezpečenia.

3.2 V záujme Vašej ochrany a ochrany ostaných zákazníkov a používateľov webových stránok, Vás žiadame, aby ste neprezrádzali svoje overovacie údaje (vrátane hesiel, používateľských mien a názvov obrazoviek) inej osobe. Vy ako používateľ ste zodpovedný/á za akékoľvek vyhlásenia, úkony, či opomenutia, ku ktorým dôjde v rámci služby AccountView s použitím Vašich overovacích údajov.

3.3 Ak ste presvedčený/á, že niekto použil Vaše overovacie údaje na prístup do AccountView bez Vášho súhlasu, kontaktujte, prosím, ihneď svojho finančného poradcu alebo spoločnosť Moventum.

4.Obmedzenie zodpovednosti a náhrada škody

4.1 Zaväzujete sa odškodniť a ochrániť spoločnosť Moventum a jej pridružené spoločnosti, zástupcov, zamestnancov a poskytovateľov licencií (vrátane poskytovateľov tretích strán) v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, požiadavkou, stratou, nákladmi alebo výdavkami, vrátane výdavkov spojených s právnym zastúpením, ktoré ktokoľvek uplatní na základe porušenia Podmienok používania z Vašej strany, porušenia Vašich vyhlásení a záruk, štátnych alebo federálnych zákonov, alebo predpisov týkajúcich sa cenných papierov alebo práv inej osoby, vrátane porušenia autorského a majetkového práva ako aj práva na ochranu súkromia.

4.2 V žiadnom prípade, a to ani v prípade nedbanlivosti, spoločnosť Moventum ani jej pridružené spoločnosti, zástupcovia, zamestnanci ani poskytovatelia licencií (vrátane poskytovateľov tretích strán) nezodpovedajú za žiadne výnimočné alebo následné škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania alebo nemožnosti použitia služby AccountView a to ani v tom prípade, keď spoločnosť Moventum alebo oprávnený zástupca spoločnosti Moventum boli na možnosť týchto škôd upozornení.

4.3 Spoločnosť Moventum neručí za presnosť žiadnych údajov či informácií a nezodpovedá za škody ani ujmy, a to ani v prípade ujmy a škôd spôsobených akoukoľvek chybou, opomenutím, prerušením, počítačovým vírusom, prerušením komunikačnej linky, krádežou alebo zničením či neoprávneným prístupom, zmenou alebo použitím informácií vyplývajúcich z porušenia zmluvy alebo jej časti, protiprávneho konania, nedbanlivosti a podobne.

4.4 V prípade, že informácie poskytované prostredníctvom služby AccountView obsahujú informácie vytvorené alebo vybrané tretími stranami, resp. umožňujú prístup k takýmto informáciám (napr. prostredníctvom hypertextových odkazov alebo rámcov), majú tieto informácie výlučne informatívny charakter. Spoločnosť Moventum tieto informácie neschvaľuje, ani sa s nimi nestotožňuje, a preto za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

4.5 Spoločnosť Moventum neposkytuje žiadne záruky v súvislosti so službou AccountView. Spoločnosť Moventum a jej pridružené spoločnosti a zástupcovia odmietajú akékoľvek priame alebo nepriame záruky a to aj v prípade nepriamych záruk obchodovateľnosti, presnosti, vhodnosti pre konkrétny účel a právnej bezchybnosti.

5.Ochranné známky a autorské práva

5.1 Spoločnosť Moventum je chránená autorskými zákonmi a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Celý obsah, ochranné známky, servisné známky, obchodné názvy, logá a ikony sú majetkom spoločnosti Moventum alebo jej pridružených spoločností. Žiadny obsah služby AccountView nemožno interpretovať tak, že by udeľoval, či už nepriamo, na základe zákonnej prekážky alebo inak, licenciu alebo právo na používanie ktorejkoľvek ochrannej známky zobrazenej v službe AccountView bez písomného súhlasu spoločnosti Moventum, prípadne tretej strany, ktorá vlastní ochranné známky zobrazené v službe AccountView. Použitie ochranných známok zobrazených v službe AccountView, ako aj iného obsahu služby, je prísne zakázané, s výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach.

5.2 Obrázky, texty, dizajn, dáta (databázy) a webové stránky zobrazené v službe AccountView sú buď vlastníctvom spoločnosti Moventum alebo sú používané s jej súhlasom. Akékoľvek neoprávnené použitie (napr. kopírovanie, úpravy, zverejnenie) obrázkov, textov, dizajnu, dát (databáz) a webových stránok môže znamenať porušenie autorských zákonov, zákonov o ochranných známkach, zákonov o zverejňovaní a ochrane súkromia ako aj iných nariadení a zákonov.

6.Registračné informácie a požiadavky, ochrana súkromia

6.1 Pri registrácii do služby AccountView od Vás môžeme požadovať určité overovacie údaje („Autorizácia“). Zaväzujete sa k poskytnutiu pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o sebe. Taktiež sa zaväzujete, že sa nebudete vydávať za žiadnu inú osobu alebo subjekt, nepravdivo uvádzať príslušnosť k inej osobe, subjektu alebo združeniu, používať falošné hlavičky alebo iným spôsobom utajovať svoju totožnosť pred inou osobou, subjektom alebo združením, používať falošné hlavičky alebo iným spôsobom utajovať svoju totožnosť pred spoločnosťou Moventum z akýchkoľvek dôvodov.

6.2 Spoločnosť Moventum si je vedomá toho, že pri používaní služby AccountView predpokladáte ochranu súkromia vo vzťahu so spoločnosťou Moventum. Naše zásady ochrany súkromia a odsek vo formulári na otvorenie účtu týkajúci sa použitia osobných údajov, ktorý ste si prečítali a podpísali, poskytujú informácie o tom, ako bude spoločnosť Moventum zbierať, uchovávať a používať všetky informácie, ktoré ste nám prostredníctvom tejto služby poskytli.

7.Záverečné ustanovenia

7.1 Okrem týchto Podmienok používania sa na používanie služby AccountView vzťahujú aj všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Moventum, s ktorými ste vyjadrili súhlas svojím podpisom vo formulári na otvorenie účtu. V prípade akýchkoľvek rozporov alebo nesúladu medzi týmito Podmienkami použitia a všeobecnými obchodnými podmienkami vo vzťahu k použitiu služby AccountView majú prednosť tieto Podmienky použitia.

7.2 Spoločnosť Moventum si vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornenia pozmeniť tieto Podmienky používania týkajúce sa poskytovania služby AccountView. Používaním tejto služby sa k daným zmenám automaticky zaväzujete a mali by ste si čítať Podmienky používania v pravidelných intervaloch.

7.3 V prípade, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok používania je alebo sa stane neplatným alebo neuskutočniteľným, ostatné z týchto Podmienok používania tým nebudú zasiahnuté. Neplatné alebo nepoužiteľné ustanovenie bude spätne nahradené platným ustanovením tak, aby sa čo najviac priblížilo neplatnému alebo neuskutočniteľnému ustanoveniu.